top of page

ÅRSBERETNING


Snoezelhuset i Helsingør

Årsrapport 2022

 

 

Formål

Snoezelhuset har til formål - gennem anvendelse af snoezelprincipper og snoezelaktiviteter - at give brugerne af huset gode sanseoplevelser i trygge rammer og herigennem afhjælpe eventuelle sanseproblemer. Huset henvender sig til alle, både børn og voksne, der har udfordringer med at modtage og bearbejde sanseindtryk.

 

Organisering

Der er i alt otte snoezelhuse i Danmark. Snoezelhuset i Helsingør, der blev etableret i 1996 på privat initiativ, er det eneste i landet, der er organiseret som en selvejende institution. De øvrige syv huse er kommunale.

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens ledelse, og det er bestyrelsens opgave at sikre, at Snoezelhusets administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til formålet. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Birgit Stenderup, formand

Jytte Mejnholt, næstformand

Lisbet Kristensen, sekretær

Carsten Lind Olsen,

Lise Poulsen, 

Lisbeth Rex.

 

Personale

Jette Lykke, som siden 2019 har været ansat 20 timer om ugen, valgte med udgangen af 2022 at søge nye udfordringer. Til vores store glæde fortsætter Jette som frivillig, så der er heldigvis ikke tale om endelig afsked, men Jette slutter sin daglige gang i huset, og derfor er der al mulig grund til at sige en stor tak for den tid, Jette har været Snoezelvejleder.

 

Det frivillige arbejde

Siden 2019 har Gitte Kaas, som frivillig, stået for administrationen af introkurser, og siden 1.januar 2021 har Bodil Schmidt, ligeledes på frivillig basis, varetaget husets regnskaber.

En række andre opgaver udføres også af husets frivillige, f.eks. vedligeholdelse og reparation af inventar, it-opgaver, opsyn med huset i weekender og havearbejde.

Det frivillige arbejde er helt afgørende for Snoezelhuset, både fordi det bidrager til det engagement og fællesskab, der kendetegner huset, og fordi de mange frivillige timer bidrager til at begrænse husets driftsomkostninger, så vi kan fastholde en beskeden brugerbetaling.

 

Bygningen

Snoezelhuset stilles til rådighed af Helsingør Kommune. Huset har en særlig indretning med sanserum, hvor graden og typen af sansestimuli kan doseres til den enkeltes behov.

Snoezelhuset har siden 2003 været en del af en større bygning, der også rummer Specialbørnehaven Himmelhuset, en daginstitution for børn i alderen 0-6 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

 

Nyt Snoezelhus.

Gennem lang tid har der været stor mangel på pladser i Himmelhuset, og for at løse dette problem vedtog Byrådet at opføre en ny bygning på grunden. Med denne plan kunne Himmelhuset overtage hele den eksisterende bygning, og Snoezelhuset kunne placeres i den nye bygning. Størrelsesmæssigt skulle den nye bygning svare til Snoezelhusets nuværende areal, så husets aktiviteter kunne fortsætte på samme niveau.

For Snoezelhuset var det vemodigt at forlade de dejlige lokaler, der igennem en lang årrække var lagt mange frivillige kræfter i at indrette optimalt, men bestyrelsen ønskede at støtte den bedste løsning for Himmelhuset og bakkede derfor op om forslaget. Bestyrelsen nedsatte en indretningsgruppe, der skulle samarbejde med Helsingør Kommune om udformningen af det nye Snoezelhus.

En entreprenør blev valgt, men Helsingør Kommune måtte desværre opgive samarbejdet, og ny udbudsrunde og valg af ny entreprenør betød en forsinkelse af byggeriet på 6 måneder. For de berørte børn og familier i Himmelhuset ville en så stor forsinkelse være et kæmpe problem, og i bestræbelserne på at finde en løsning tog kommunen kontakt til Snoezelhusets bestyrelse med en kraftig appel: For at kunne påbegynde renoveringen af lokalerne til det nye Himmelhus, appellerede kommunen til, at Snoezelhuset forlod huset allerede den 1. maj.

Problemstillingen blev drøftet i Snoezelhusets bestyrelse. På den ene side havde bestyrelsen stor forståelse for de problemer, der følger af manglen på akutpladser og ville gerne være imødekommende i forhold til at finde løsninger. På den anden side var det meget voldsomt at lukke Snoezelhuset ned i 3 måneder, da det ville blive en meget lang pause for husets brugere.

Efter moden overvejelse besluttede bestyrelsen, at meddele Helsingør Kommune, at hensynet til de børn og familier, der er berørt af manglen på pladser i Himmelhuset, måtte være det hensyn, der vejer tungest, og at bestyrelsen på den baggrund var indforstået med at lukke husets aktiviteter ned i en midlertidig periode fra 1. maj til 1. august 2022, hvor det nye Snoezelhus skulle stå klar.

Den indledende del af byggesagsforløbet gik rigtig godt. Der var et fint samarbejde med både den kommunale projektleder og den rådgivende arkitekt, men ”anden del” forløb desværre noget anderledes, idet kommunen, som er bygherre, arbejder med en model, hvor brugerne primært er involveret i den indledende proces.

Byggeriet blev af mange forskellige grunde forsinket flere gange, og først den 1. december fik Snoezelhuset adgang til bygningen. Desværre kunne vi hurtigt konstatere en række mangler og fejl i forhold til hvad der var aftalt i byggeprogram, planer, tegninger mv. Mange af fejlene er rigtig ærgerlige, fordi de så let kunne have været undgået med et konstruktivt samarbejde igennem hele byggeforløbet og ved at gøre brug af den Snoezel-kompetence, som vores hus besidder.

Status ved årets udgang var desværre, at der var lang vej til åbning af huset, da der skulle foretages betydelige udbedringer for at opnå et velfungerende og Snoozelfagligt korrekt hus.

 

Intro-kursus

INTRO-kurset er fundamentet for korrekt og optimal brug af huset. Det er derfor en forudsætning for at kunne bruge huset, at ledsageren har gennemført et INTRO-kursus.

Kurset består af introduktion til Snoezel-konceptet og afprøvning af husets rum, ca. 2,5 timer. Efterfølgende inviteres kursusdeltagerne til en times individuel vejledning. Langt størstedelen af kursisterne taget imod dette tilbud.

I de første fire måneder af 2022, hvor huset var åbent, var kursusaktiviteten stor. Der blev afholdt 9 kurser.

 

Foredrag, erfaringsudveksling og netværk

Bestyrelsen har længe arbejdet med en idé om at etablere et forum for ledsagere. Snoezelhuset vil tilbyde to årlige møder á 2 timer, og møderne skal bestå af:

  • 60 min oplæg om et snoezelfagligt emne, der er relevant for brugere/ledsagere

  • 60 min erfaringsudveksling/netværksdannelse.

Formålet med dette forum er at sikre et højt fagligt niveau i huset, hvor ledsagerne udvikler og vedligeholder deres snoezelviden, dels gennem oplæg, dels ved at udveksle erfaringer med hinanden. Samtidig er det formålet, at der blandt ledsagerne skabes netværk, og endelig at Snoezelhuset gennem dette forum kan få bedre kontakt til dem, der bruger huset.

Da det har været nødvendigt at prioritere husets ressourcer på byggeopgaven besluttede bestyrelsen, at det nye forum for ledsagere skal søsættes i det nye Snoezelhus,

 

Husets brugere

Både private og institutioner kan benytte Snoezelhuset, såfremt brugeren har særlige sansebehov. En stor del af husets brugere er fysisk eller psykisk udviklingshæmmede, men der kommer også andre f.eks. personer med demens, angst, stress, ADHD, søvnproblemer, indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær. Brugerne kommer primært fra nærområderne, men da der kun findes et begrænset antal Snoezelhuse i Danmark, kommer der også brugere fra hele den nordlige del af Hovedstads-regionen. 

Bestyrelsen har besluttet, at der i forhold til rekruttering af nye brugere skal arbejdes mere målrettet med at tiltrække lokale borgere og institutioner, men også dette arbejde har været sat på pause, dels som følge af, at vi har været nødt til at prioritere husets ressourcer på planlægning af det nye Snoezelhus, og dels pga. nedlukningen, der har umuliggjort invitation af nye grupper.

 

Besøgstal 2022

Snoezelhuset har normalt åbent alle ugens dage mellem kl. 07.00 og 23.00, også på helligdage, men det forhold, at huset kun har været åbent i de første 4 måneder, har naturligvis påvirket besøgstallet.

I alt har 374 brugere besøgt Snoezelhuset i 2022. Omkring 70 % er 1 bruger, der benytter huset i 2 timer. Ca. 20 % er 2 brugere, der benytter huset samtidig i 2 timer, og ca. 5 % er 3 brugere, der benytter huset samtidigt. Kun sjældent er der 4 eller 5 brugere, der benytter huset samtidigt, og det sker relativt sjældent, at huset benyttes i 3 og 4 timer.

Hertil skal lægges Specialbørnehaven Himmelhusets besøg. Børnehaven disponerer over huset hver onsdag formiddag og betaler ikke for brugen.

Himmelhuset har fået en meget stor tilgang af børn med autisme, og det har betydet, at børnehaven har benyttet Snoezelhuset i mindre omfang end tidligere. For bedst muligt at imødekomme de særlige behov hos denne gruppe børn vil vi samarbejde med Børnehaven om at koble en fagperson med stor viden om børn, snoezel og autisme på opgaven.

 

Økonomi

Snoezelhuset har i 2022 haft et underskud på kr. 170.912,21. Det skyldes dels manglende brugerbetaling som følge af 8 måneders nedlukning, dels indkøb af inventar til det nye Snoezelhus.  At årsregnskabet alligevel viser en egenkapital på 387.581,37 kr. skyldes en stor donation, som Snoezelhuset modtog i 2018.

Husets indtægter består hovedsagligt af brugerbetaling, støtte fra Helsingør Kommune, frivilligmidler samt private donationer.

Brugerbetalingen udgør 150,- pr. bruger for 2 timers leje.

Gebyr for INTRO kursus er kr. 500,- samt nøgledepositum kr. 100,-

Snoezelhuset har i mange år fået del i en forebyggelsespulje fra Helsingør Kommune. Støtten, der er målrettet rådgivning, vejledning og undervisning, udgør kr. 250.000,- De kommunale § 18 midler er også en vigtig økonomisk hjælp. Midlerne, der er målrettet aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, kan søges af foreninger og organisationer, såfremt den frivillige indsats er afgørende for, at aktiviteten udføres. Der afleveres særskilt regnskab for § 18-midler.

Snoezelhuset har i 2022 modtaget kr. 63.000 fra § 18-puljen.

Udgifterne består hovedsagligt af løn til husets få ansatte, snoezelvejleder samt rengøringshjælp.

Husets øvrige udgifter omfatter almindelig drift, vedligeholdelse og nyanskaffelser.  

 

Samarbejdsrelationer

Også husets samarbejdsrelationer har været præget af den lange nedlukning, og vi ser frem til at genoptage samarbejdet med bl.a. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT), der tilbyder forløb med viden og redskaber til at leve et godt og aktivt liv trods kroniske smerter. Besøg i Snoezelhuset indgår i forløbet, således at deltagerne bliver bekendt med de muligheder, som huset byder på i forhold til smertelindring.

Vi ser også frem til at etablere nye samarbejder, når det nye hus kommer i gang.

 

 SnoezelNetværket i Danmark

Soezelhuset er medlem af SnoezelNetværket, der er en landsdækkende sammenslutning af Soezelhuse og snoezel-interesserede. Netværkets formål er at medvirke til at samle, udvikle og sprede viden og erfaringer omkring metoderne og rammerne for Snoezelen. Netværket afholder en række faglige arrangementer.

Den årlige generalforsamling blev afholdt den 29. april. Fra Snoezelhuset deltog Jette Lykke. Desuden deltog Birgit Nørgaard, som er suppleant til netværkets bestyrelse.

I forbindelse med generalforsamlingen var der spændende oplæg fra neurolog og musiker Peter M. Nielsen samt komponist Niels Eje. Temaet var musik og vibrationer.

Nordisk Snoezelkonference blev i 2022 afholdt i Danmark. Konferencen fandt sted den 22-23. september på Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Det var planen, at deltagerne skulle besøge det nye Snoezelhus i Helsingør, men pga. de store forsinkelser med byggeriet måtte besøget desværre aflyses.

I forbindelse med konferencen blev bogen ”Snoezel i Danmark” præsenteret. Også Snoezelhuset i Helsingør har bidraget til bogen med viden og erfaring.

 

En stor tak til alle

Dette år har på alle måder været præget af de store forsinkelser med byggeriet af det nye Snoezelhus, og rigtig ærgerligt er det, at nedlukningen har haft så store konsekvenser, men lad os se fremad og glæde os over, at vi snart kan byde velkommen i et meget indbydende Snoezelhus, der både byder på noget genkendeligt og noget helt nyt.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke de mange gode kræfter, der er tilknyttet huset, ikke mindst byggegruppen, der har ydet en kæmpe indsats. Tusind tak for al den hjælp, som alle involverede har bidraget med.

 

Helsingør den 29. marts 2023

 

 

Birgit Stenderup

Formand

Snoezelhuset i Helsingør

bottom of page